Oferujemy pełen zakres czynności, które wykonujemy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);
4) doręcza oświadczenia;
5) spisuje protokoły;
6) sporządza protesty weksli i czeków;
7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu udzielenie informacji dotyczących wymaganych dokumentów, niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego oraz mailowego. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Gwarantujemy pełną poufność zarówno powierzonych nam spraw jak i dokumentów.